PASEN

Pasen

Openingstekst

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,

dit is het Pasen van de Heer!

Wat in geen mensenhart is opgekomen,

dat heeft Hij gedaan.

De dood is overwonnen,

het licht verdrijft de duisternis:

Onze Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden.

Door zijn dood heeft Hij

de macht van de dood overwonnen

en door zijn verrijzen

ons leven hersteld.

(tekst: Wietse van der Velde,

naar motieven uit de liturgie van de kerk van oost en west)

Beschrijving: Resurrection (Easter)

Lied: Laat na de sabbatdag – Vespere autem sabbati                                                                            

Antifoon bij de Lofzang van Zacharias in de Lauden,

die na de communie in de Paaswake wordt gezongen.

Beschrijving: Passages from Vatican II every Catholic should know - California ...

                    Laat na de sabbatdag,

toen de eerste dag der week nu aanbrak,

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria

het graf bezoeken. Halleluja.

Gezegend de Heer, de God van Israël,

die zijn volk bezocht en verlost heeft.

Zegen

….

Zegene u de almachtige en barmhartige God,

Vader, X Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Orgel: U zij de glorie (OKG gez. 658)

U zij de glorie,

opgestane heer,

U zij de victorie,

U zij alle eer!

Beschrijving: Christelijke Kaart Opwekking | DagelijkseBroodkruimels

Zegt aan zijn discipelen en aan Petrus

reactie:

Ze werden bevangen door schrik en ontzetting

Het evangelie van de opstanding zoals Marcus (16, 1-8) ons die heeft gegeven,

kent twee opvallende zaken.

Het meest opvallende is het slot.

De vrouwen die

“laat na de sabbatdag,

toen de eerste dag der week nu aanbrak,”

het graf van Jezus bezochten

werden door een boodschapper van Godswege

met de blijde boodschap van de opstanding van Jezus uit de dood

naar zijn leerlingen gestuurd.

En wat doen zij?

Zij zeiden niemand iets,

zij deden er het zwijgen toe.

Ze zijn bevangen door schrik en ontzetting

(door de engelverschijning of door de boodschap?).

(schilderij ca. 1308-1311 door Duccio di Buoninsegna

Het andere wat opvalt is dat in dit Paasevangelie

Petrus apart wordt genoemd.

De jonge man in een wit gewaad – de engel –

zegt tot Maria Magdalena en haar twee metgezellinnen

bij het graf van de verrezen Heer:

“zegt aan zijn discipelen en aan Petrus,

dat hij u voorgaat naar Galilea”.

Er zullen twee redenen zijn waarom Petrus apart wordt genoemd.

Sommige bijbelverklaarders menen dat Petrus apart wordt genoemd,

omdat hij door zijn verloochening van Jezus

en door zijn berouw daarover

bijzonder de troost van de verkondiging van de opstanding nodig heeft.

Dat zal zo zijn.

Want dat is de nieuwheid van Pasen!

Petrus verloochende zijn Heer op een ontstellende manier.

Vloekend en zwerend had Petrus

terwijl Jezus voor de Hoge Raad terecht stond,

zijn eigen hachje willen redden:

“Ik ken die mens niet over wie jullie spreken!”

Maar de opgestane Heer verloochent Petrus niet.

Jezus antwoordt op de bittere tranen van berouw door

juist aan Petrus het bericht van de opstanding te laten brengen:

“Ik ken die mens wel!”

Dat mag ook ons een troostend Paasbericht zijn.

Er kunnen zich in ons leven situaties voordoen,

waarin wij met woord en/of daad ontkennen Jezus te kennen.

Maar als wij daarover berouw hebben,

worden ons berouw en onze tranen door Jezus opgemerkt.

Dan wil Hij zich net als tot Petrus ook persoonlijk tot ons richten

met een boodschap van nieuw en vernieuwd leven.

Het gaat in het Paasgebeuren om ons persóónlijk in ònze levenssituatie.

Een tweede reden waarom Petrus apart genoemd wordt

ligt in zijn apostelschap.

Tussen de apostelen neemt Petrus vanaf het begin

een speciale plaats in.

Hij de verloochenaar in de nacht van het verraad en de overlevering,

was dezelfde die met Jezus op weg naar Jeruzalem

zijn geloof in Hem als de Zoon van God, de beloofde Messias, uitsprak:

“Gij zijt de Christus!

U bent de Messias!”

Juist door de ervaringen van belijdenis en verloochening heen,

is het Petrus die samen met de anderen

mag getuigen van de opstanding,

met alles wat dat betekent:

de vernietiging van de macht van zonde en dood,

een nieuwe, een herstelde band met God.

In de nacht van de dood is een wending gekomen.

Dat moet bekend worden gemaakt

aan de enkele mens,

aan u en mij.

Het moet ook worden doorgegeven aan de wereld.

De wereld lijkt soms te vergaan.

Dit jaar gedenken wij dat 75 jaar geleden

de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen

werd beëindigd.

Maar de driekwart eeuw daarna heeft dan wel

in ons werelddeel geen oorlog laten zien,

maar elders gingen oorlog, geweld en onderdrukking

gewoon door.

En in dit jaar wordt de hele wereld getroffen

door de coronacrisis.

Naast de vele doden en zieken is er de onzekerheid

over hoe lang onze “normale” manier van leven nog verstoord zal zijn.

En er is de onzekerheid en de angst

voor sociale en economische ontwrichting.

Zal de wereld nog wel ooit weer normaal worden?

Ja, als je naar de televisie kijkt,

de krant openslaat of in je eigen omgeving rondkijkt

kun je wel eens moedeloos worden,

net zoals die vrouwen bij het graf van Jezus

door schrik en ontzetting worden bevangen.

Er lijkt geen enkele reden voor

de herhaalde “alleluja’s” van de Paasliturgie.

Maar het is nu juist de boodschap van de engel aan de vrouwen,

van God aan ons:

“Wees niet ontsteld,

wees niet bang.”

Er is sinds Pasen geen reden meer tot schrik,

ontzetting en zwijgen,

sinds Pasen is het ondenkbaar dat de “alleluja’s” zwijgen.

Maar het moet de wereld wèl worden verteld.

Daarom is het aan Petrus verteld.

Daarom is het aan ons verteld.

Het leven mag weer geleefd worden.

En wij mogen onze stem lenen

om dat aan ieder die het horen wil te vertellen.

En wij mogen laten zien

wat het betekent “Paasmensen” te zijn,

mensen die leven vanuit het nieuwe licht en het nieuwe leven,

door juist in deze “coronadagen” te laten zien

wat het betekent

om discipelen,

leerlingen van de Verrezene te zijn.

Alleluja!

Wietse van der Velde, pastoor

Altaarschilderij (ca. 1633)

De opstanding van Christus

in de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Nicolaas te Krommenie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.